دپارتمان طراحی

 
 

مشاوره، تحقیق، طراحی، توسعه و نظارت

 
♦ زیرساخت فیزیکی شبکه های کامپیوتری:
واحد طراحی بخش فنی و مهندسی شرکت تیام شبکه با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارائه طرح در زمینه زیرساخت فیزیکی شبکه های کامپیوتری با ابعاد و المان های گوناگون را داراست. طراحی های صورت پذیرفته در این حوزه، بر اساس اصول کابل کشی ساخت یافته و همچنین استانداردهای روز انجام می گردد.
 
طراحی در این حوزه شامل بخش های ذیل است:
مطالعه و شناسایی زیرساخت ها و سرویس های موجود سازمان؛
امکان سنجی و نیازسنجی؛
ارائه طرح توجیهی شبکه کامپیوتری از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی؛
طراحی تفصیلی شبکه کامپیوتری و پیاده سازی آن؛
تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده سازی.
 
 
زیرساخت فیزیکی مرکز داده:
واحد طراحی بخش فنی و مهندسی شرکت تیام شبکه با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارائه طرح در زمینه زیرساخت فیزیکی مرکز داده ثابت و سیار با ابعاد و المان های گوناگون را داراست. طراحی های صورت پذیرفته در این حوزه با بهره گیری از استاندارد TIA-942 و BICSI انجام می پذیرد.
 
طراحی در این حوزه شامل بخش های ذیل است:
مطالعه و شناسایی زیرساخت ها و سرویس های موجود سازمان؛
امکان سنجی و نیازسنجی؛
ارائه طرح توجیهی راه اندازی مرکز داده از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی؛
طراحی تفصیلی مرکز داده و پیاده سازی آن؛
تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده سازی؛
طراحی فضا بندی و زیر ساخت های محیطی؛
طراحی برق؛ 
طراحی سرمایش؛
طراحی اعلام و اطفای حریق؛
طراحی امنیت فیزیکی و نظارتی؛
طراحی مدیریت یکپارچه زیرساخت فیزیکی؛ 
طراحی ارتباطات.
 
تجهیزات فعال مرکز داده و شبکه های کامپیوتری: 
واحد طراحی بخش فنی و مهندسی شرکت تیام شبکه با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارائه طرح در زمینه تجهیزات فعال مرکز داده و شبکه های کامپیوتری با ابعاد و المان های گوناگون را داراست.