تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی
طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیه تجهیزات را در داخل رک مهیا می سازد بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک می گردد.
سینی های این شرکت به گونه ای طراحی شده اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات سنگین را داشته باشند و از سوی دیگر به راحتی جریان هوا را از خود عبور دهند تا خللی در گردش هوا و تهویه داخلی رک ایجاد نگردد.
پچ پنل ها و پنل های هدایت و نگهداری کابل، در واقع نصب، هدایت و آرایش کابل کشی را به صورت زیبا و مدیریت پذیر میسر می سازد. در انتها پنل روشنایی، ضمن ارائه نور استاندارد، زیبایی تجهیزات نصب شده را به نمایش می گذارد و هنر و توانایی طراح و کارشناسان پیاده سازی را تجلی می بخشد.
Fiber Optic Patch Panel
Fiber Optic Patch Panel
Fiber Optic Patch Panel

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیۀ تجهیزات را در داخل رک مهیا میسازد، بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک نیز می شود. سینی های این شرکت به گونه ای طراحی شده اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات ...

مشاهده لیست محصولات
Cable Routing Components
Cable Routing Components
Cable Routing Components

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیۀ تجهیزات را در داخل رک مهیا میسازد، بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک نیز می شود. سینی های این شرکت به گونه ای طراحی شده اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات ...

مشاهده لیست محصولات
Other Accessories
Other Accessories
Other Accessories

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیۀ تجهیزات را در داخل رک مهیا میسازد، بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک نیز می شود. سینی های این شرکت به گونه ای طراحی شده اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات ...

مشاهده لیست محصولات
Shelves
Shelves
Shelves

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیۀ تجهیزات را در داخل رک مهیا میسازد، بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک نیز می شود. سینی های این شرکت به گونه ای طراحی شده اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات ...

مشاهده لیست محصولات