IP Based Metered Modular PDU

IP Based Metered Modular PDU
IP Based Metered Modular PDU
IP Based Metered Modular PDU

در طراحی و تولید پنلهای توزیع برق iPOWER، نیازهای ویژۀ کاربران پرمصرف و حرفهای در مراکز داده، اتاقهای امن و مراکز حساس، مد نظر قرار گرفته است.

در این راستا، شرکت بهمنظور سهولت نظارت و کنترل ولتاژ و آمپراژ مصرفی و همچنین ایجاد قابلیت مدیریت از راه دور جریان برق مصرفی تک به تک دستگاهها، با بهرهگیری از آخرین فناوری روز دنیا نسبت به ارئه انواع پنلهای توزیع برق مجهز به آمپرمتر و ولتمتر و با قابلیت کار تحت شبکه اقدام کرده است.

در سري ATS-PDU امکان اتصال دو منبع برق ورودی و انتخاب سالم‌ترین آنها به صورت خودكار برای مصرف‌کننده‌ها وجود دارد. همچنین امکان مشاهده مولفه‌های برق و پریزها توسط نرم‌افزار مربوطه امکان‌پذیر است