رک امنیتی
رک امنیتی
رک امنیتی

 رکهای امنSafe Racks) ) به منظور راهاندازی میکرو دیتاسنترها،ارائه شدهاند. طراحی این رکها به گونهای است که علاوه بر درنظر گرفتن محدودیت فضا برای راهاندازی دیتاسنتر، امنیت مطلوبی را نیز برای کاربر فراهم میکند. همچنین این رک ها میتوانند به عنوان رکهایی که پشتیبانی از دیتاسنتر اصلی را به عهده دارند، نیز به کار روند. قابلیت فیلتر کردن امواج الکترومغناطیس، پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل و مجهز بودن به سیستم سرمایش یکپارچه گازی استاندارد، از جمله موارد تمایز رکهای امن از سایر رکها  است.